Komunikat Starosty Staszowskiego dot. tzw. lasów prywatnych, położonych na terenie powiatu staszowskiego
Treść dokumentu
Starosta Staszowski informuje o konieczności zwalczania kornika ostrozębnego – groźnego szkodnika, powodującego zamieranie drzewostanów sosnowych.
Kornik ostrozębny żeruje w koronach sosen, pod tzw. cienką korą, a oznaką zasiedlenia drzew przez szkodnika są szarzejące i blednące igły, przechodzące w kolor od żółtego po rudy.
Zwalczanie kornika ostrozębnego polega na wyszukiwaniu i wycinaniu drzew zasiedlonych przez szkodnika oraz palenie (z zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowych) lub wywóz zasiedlonych partii koron.
Zaniedbania ze strony właścicieli lasów są główną przyczyną nadmiernego rozwoju tego szkodnika. Wycinka drzew suchych jest spóźniona i obojętna dla zwalczania szkodnika - drzewa suche są opuszczone przez kornika.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lasów prywatnych do dokonania przeglądu drzewostanów pod kątem występowania szkodnika, a w przypadku stwierdzenia występowania zasiedlonych drzew, podjęcia działań w celu sukcesywnego ich usuwania i wywozu.
Zasiedlone przez kornika drzewa, przeznaczone do usunięcia, należy zgłaszać do cechowania pracownikom ds. leśnictwa Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie w pok. P7, w godzinach dyżurów – w poniedziałki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 8:00 do 10:00 oraz w dniach środa- piątek od 7:30 do 10:00.
W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 536 343 383 (gm. Bogoria, Staszów, Szydłów) oraz 537 212 232 (gm. Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany).

 

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowej dzierżawy - KLIKNIJ

 

 

Fundacja EKOOSTOJA realizuje operację pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych,
– powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
– podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne,
– zrealizowanie łącznie 20 spotkań po 15uczestników (300 uczestników),
– przeprowadzenie co najmniej 70 spotkań rekrutacyjno-promocyjnych.

Grupa docelowa to:
Miejsce realizacji to 4 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo świętokrzyskie, województwo opolskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 300 osób z 4 wyżej wskazanych województw.

Na terenie każdego województwa zostaną zorganizowane co najmniej dwa szkolenia, a każde z nich dla 15 osób w miejscach gdzie najszybciej zbierze się grupa zainteresowanych udziałem w projekcie.

W sumie zostanie zorganizowanych 20 szkoleń, w podziale na szkolenia dla grup podstawowych i grup zaawansowanych.

Każde szkolenie obejmie 3 dni po min. 6 godzin, a więc łącznie będzie trwało ok. 18 godzin.

Więcej informacji na stronie http://ekoostoja.com/

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej: