W dniu 29 września 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE Zamknięcie obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje.
  10. Wolne wnioski i informacje.