W roku 2023 z terenu Gminy Łubnice odbiorem odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmować się będzie:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„Witek” Maria Witek
ul. Beszowska 21, 28-133 Pacanów
Tel. 518 402 770

 

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice (mają prawo świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości):
http://www.biplubnice.pl/kategorie/rejestr_dzialalnosci_regulowanej

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych


Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j.:Dz.U. 2019, poz.2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.


Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.


Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów (zlokalizowanych najbliżej) zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Numer kontaktowy
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul .Wojska Polskiego 3
28 -200 Staszów
15 864 26 41
2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Połańcu
ul. Krakowska 11
28 -230 - Połaniec
15 865 05 40

Kwestia odpłatności ustalana jest indywidualnie przez każdy z niżej wymienionych punktów.