Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022

W dniu 05.01.2022 roku Wójt Gminy Anna Grajko złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Łubnice do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystenta dla:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Gmina Łubnice będzie realizowała w 2022 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz drugi .

Realizatorem tego zadania na terenie gminy w roku 2021 był Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, który również w 2022 r. będzie realizował powyższy Program.

W 2021 roku z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skorzystało z terenu naszej gminy 10 osób niepełnosprawnych (9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

 

Po podpisaniu umowy przez Wójta Gminy Łubnice  z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwanego dalej „Programem” Gmina Łubnice otrzyma środki finansowe w wysokości 661 572,00 zł.