W dniu 11 lutego 2022 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2022 rok
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.