ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2019 ROKU

Na podstawie art.6 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że Rada Gminy Łubnice w dniu 28 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę Nr. IV/23/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj.292).

Całość do przeczytania pod linkiem: KLKINIJ

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
termomodernizacji dawnego budynku urzędu gminy w Łubnicach oraz
poprawy funkcjonalno ? przestrzennej
obszaru wokół w/w budynku poprzez przebudowę parkingu, placów
utwardzonych, dojść i dojazdów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. uległa zmianie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.)

? od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój Nr 4).