Gmina Łubnice po raz kolejny uzyskała środki na zakup laptopów w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". W ramach grantu Gmina Łubnice otrzymała 55 000,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów.


Wysokość grantu została określona podobnie jak w przypadku poprzedniego programu „Zdalna Szkoła”. Głównym kryterium przydziału grantu dla jednostek samorządu terytorialnego była liczba uczniów w tym przypadku, pochodzących z rodzin wielodzietnych. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 17 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 1 tablet.


W lipcu br. w Urzędzie Gminy Łubnice podpisano kolejne umowy w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego szkołom. Umowę podpisali: Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach Agnieszka Telka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich Teresa Bigos, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej Beata Szczęsna oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach Teresa Komasara.


Zakupiony sprzęt zostanie udostępniony przez dyrektorów wśród uczniów z rodzin wielodzietnych. W razie ponownego nałożenia obostrzeń w związku ze stanem epidemicznym w Polsce, urządzenia pozwolą na sprawne zrealizowanie podstawy programowej w nadchodzącym roku szkolnym, w przypadku konieczności nauki zdalnej.


Zakup sprzętu został sfinansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.