Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres zasiłkowy są  przyjmowane:

od dnia 1 lipca  2018 r. -  dotyczy to wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS,

od dnia 1 sierpnia 2018 r. – przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66A.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypomina o konieczności zwrócenia uwagi na zagrożenia, które niekorzystnie mogą wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo nasze i bliskich. Celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przedstawiam poradnik opisujący niektóre z zagrożeń jakie mogą  pojawić się podczas spędzania wakacji oraz sposoby zachowania, które minimalizują ryzyko tych zagrożeń. Poradnik został opracowany przez Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Kielce pod kierownictwem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


 

 

Podczas VII Biesiady Łubnickiej w dniu 1 lipca 2018 r. Wójt Gminy Łubnice uroczyście przekazała przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Formalnie umowy przekazania sprzętu pomiędzy Gminą Łubnice a poszczególnymi jednostkami zostały podpisane w dniu 8 czerwca 2018 r.

W ramach dofinansowania zakupione zostały: dwa zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi, defibrylator, agregat oraz rozpieracz ramieniowy. Powyższe wyposażenie otrzymały jednostki: OSP Łubnice oraz jednostka OSP Beszowa.

Przekazanie urządzeń ratownictwa było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się od ogłoszenia naboru wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowanych dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa świętokrzyskiego. O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego w ramach IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy).

Gmina Łubnice złożyła wniosek na dotację zakupu urządzeń, które można było otrzymać w ramach w/w zadania. W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została w Kielcach umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na ogólną kwotę: 55 938,00 zł. W ramach tej umowy Gmina Łubnice mogła zakupić specjalistyczny sprzęt, który z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych jak również do poprawy warunków pracy strażaków ochotników w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

 

 

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r.
powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu
na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY.

W terminie do dnia  10 lipca 2018 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski
o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym
urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Łubnicach w pokoju nr 12
(I piętro, sekretariat) lub na stronie internetowej Urzędu.
Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice, pokój nr 12, I piętro.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie
podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu
informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w której
należy wpisaćwszystkie uprawy w gospodarstwie (uwzględniając również uprawy w innych gminach)
na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii wniosku o płatności bezpośrednie do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji na temat suszy na stronie:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy, których plony nie zostały zebrane.

Łubnice, 28.06.2018 r.

                                                                                         Wójt Gminy Łubnice
                                                                                         (-) Anna Grajko