Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Łubnice do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 mogą skorzystać osoby i rodziny, które dotychczas nie korzystały z pomocy w ramach Podprogramu 2019 jak i osoby wcześniej korzystające.

Wnioski będą przyjmowane od 12.10.2020 r. – 10.11.2020 r.