Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Łubnice do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 mogą skorzystać osoby i rodziny, które dotychczas nie korzystały z pomocy w ramach Podprogramu 2019 jak i osoby wcześniej korzystające.

Wnioski będą przyjmowane od 12.10.2020 r. – 10.11.2020 r.

PRZYPOMINAMY O SKŁADANIU WNIOSKÓW O 300+ „ DOBRY START „. WNIOSKI MOŻNA JESZCZE SKŁADAĆ DO 30.11.2020 R. ZARÓWNO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JAK I RÓWNIEŻ DROGĄ TRADYCYJNĄ.

Na dzień 09.10.2020 r. do OPS w Łubnicach wpłynęły 303 wnioski o świadczenie ” Dobry Start”  i  wypłacono świadczenia dla 464 dzieci na kwotę 139.200,00 zł.