Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4253/2/2022 z dnia 25.04.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja urzędu jst, zakup sprzętu IT, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, licencji oprogramowania, zakup usług doradczych z zakresu ochrony danych.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych. Projekt przyczyni się do niewelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19 w latach 2020/21.

 

Termin realizacji projektu: 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023 r.

 

Wartość projektu: 122 010,00 zł

 

Dofinansowanie: 100 %