Z uwagi na planowane ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowego internetu, na stronie internetowej internet.gov.pl, każdy z mieszkańców może wprowadzać informacje o punktach adresowych, w których jest możliwość bądź są planowane usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu oraz możliwe jest również zgłaszanie pustostanów.

W celu dokonania zgłoszeń niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego.
Zainteresowanych mieszkańców internetem szerokopasmowym zachęca się do dokonywania zgłoszeń poprzez System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

W dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Łubnice.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2022 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łubnice porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/273/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu związanego z przewozem dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/18 Rady Gminy Łubnice z 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 22. Interpelacje i wnioski radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje.
 24. Wolne wnioski i informacje.

Organizatorem głównym konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie  www.bitwaregionow.pl .

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I konkursu (powiatowy)–  wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.

Etap II  konkursu –Półfinał (wojewódzki)– KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.

Etap III  konkursu – Finał (ogólnopolski) – 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.

 

Każda edycja Konkursu „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

W załączniku przesyłamy materiały graficzne z uprzejmą prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, profilach w social mediach oraz tablicach informacyjnych. Prosimy o szerokie rozpowszechnienie informacji o konkursie przy użyciu wszelkich możliwych środków przekazu. Państwa wsparciu pozwoli dotrzeć do dużej liczby KGW i stowarzyszeń, które będą miały okazję zaprezentować swoja potrawę na powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.