Kosz słodkości, bukiet kwiatów i przede wszystkim gratulacje i moc najszczerszych życzeń przekazał Wójt Gminy Łubnice- Anna Grajko Pani Weronice Jendo, która właśnie skończyła 100 lat.

Pani Weronika to mieszkanka Czarzyzny, która 100 lat skończyła 23 września. Jubilatka mimo swojego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, choć życie jej nie rozpieszczało. Jako półroczne dziecko straciła matkę, a później dwie macochy. Jako najstarsze dziecko musiała pomagać w gospodarstwie i opiekować się rodzeństwem. Przeżyła okrucieństwa wojny, a mimo to zachowała w sobie pogodę ducha.
Panią Weronikę odwiedził Wójt Gminy Łubnice- Anna Grajko, wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – Elżbietą Nowak i dyrektorem Centrum Kultury w Łubnicach- Beatą Wójtowicz, a także przedstawicielka staszowskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Pani Elżbieta Pirowska.
Wójt w imieniu własnym, władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Łubnice wręczył list gratulacyjny i złożył serdeczne życzenia długich lat życia.


Beata Wójtowicz

                                             

                                               ZAWIADOMIENIE

                 W dniu 28 września 2023 roku o godzinie 1030 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice.

 Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Łubnice z Wiślańskiego Klastra Energii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/312/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego.

 

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego.

Do dnia 2 października 2023 w/w wyborcy mają prawo zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu.  Informacja o godzinie transportu zostanie przekazana do dnia 12 października 2023 r.

Zapisy są przyjmowane w Urzędzie Gminy Łubnice  w godzinach pracy Urzędu tj.: od  7:00 - 15:00  w pokoju  USC   ustnie, telefonicznie pod numerem telefonu 15 8659236 lub w formie elektronicznej

Nowym zadaniem dla gmin wiejskich jest również organizacja w dniu wyborów bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania i podanie do dnia 5 października 2023 r. do publicznej informacji o godzinach transportu.