Wymagane dokumenty
Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).
Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Łubnicach, jeżeli:
? mieszkasz na stałe w Gminie Łubnice, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
? przebywasz na stałe w Gminie Łubnice, ale nigdzie nie zamieszkujesz
?  mieszkasz na stałe w Gminie Łubnice, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
? jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Gminie Łubnice.
Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.
Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:
? dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
? wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas;
? deklarację z Twoimi danymi - pobierz ją i wypełnij, a następnie wydrukuj.
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz,
że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Gminie Łubnice. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z gminą np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu
Opłaty
Wpis do rejestru jest bezpłatny.
Termin i sposób załatwienia
Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna
? Ustawa z  05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.);
? Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1316).

Tryb odwoławczy
Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
dot. rejestru wyborców wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
? dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Formularze do druku:

doc-195 wniosek-2018 - Pobrany Pobieranie-195 2 044

doc-197 deklaracja-2018 - Pobrany Pobieranie-197 2 105

doc-196 oswiadczenie-2018 - Pobrany Pobieranie-196 2 052

 

Obwieszenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy - KLIKNIJ

 

Informacja gminnej komisji wyborczej o składzie, jej siedzibie oraz o dyżurach - KLIKNIJ

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - KLIKNIJ

 

Wybory samorządowe 2018 - obwieszczenie - KLIKNIJ