Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łubnice.
Cele szczególne :
- poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości poprzez osób i rodzin zagrożo9nym wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji
- wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji
- adaptacja zdegradowanych budynków i/lub obszarów w celu przywrócenia im lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych
Celem projektu oraz zaplanowane w nim do realizacji działania są zgodne z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla 6 Osi Priorytetowej RPO WŚ 2014-20220

Całkowita wartość projektu 5.282.890,18 PLN

w tym dofinansowanie 4.222.814,13 PLN

wkład własny Gminy Łubnice w kwocie 1.060.076,05 PLN