Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec, Oleśnica, Łubnice i Stopnica. Docelowo efektem projektu będzie ? zmniejszenie zapotrzebowanie na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji, umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego. Grupę docelową stanowią mieszkańcy gmin i województwa, pośrednio odczuwający pozytywny wpływ projektu dla najbliższego otoczenia. Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych osi priorytetowej nr 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA. Zwiększony udział e. produkcji z OZE w ogólnej produkcji energii w woj. Świętokrzyskim. Zwiększona efektywność e. przedsiębiorstw prowadzących działalność w woj. świętokrzyskim. Zwiększana efektywności energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. Ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt wpisuje się swoim zakresem w realizację celu Działania 3.1 tj. Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 5.609.203,47 PLN
w tym:
dofinansowanie w kwocie 2.995.283,40 PLN
wkład własny w kwocie 2.613.920,07 PLN