Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania nowych metod nauczanie na terenie Gminy Łubnice. Projektem zostaną objęte wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy.

Cele projektu oraz zaplanowane w nim do realizacji działania są zgodne z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla 7 Osi Priorytetowej RPO WŚ 2014-2020 oraz z celami szczegółowymi Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 714.161,76 PLN

w tym:

dofinansowanie w kwocie 499.913,23 PLN

wkład własny Beneficjenta w kwocie 214.248,53 PLN