Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Gminy Łubnice podania, wniosku lub sprawy załatwianej z urzędu.

Podania i wnioski mogą być wnoszone w różny sposób, m.in.: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą faksu, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej, a także ustnie do protokołu.