Kodeks postępowania administracyjnego ? akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.

  • tzw. jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi (z mocy prawa lub zawartych porozumień) do załatwiania takich spraw,
  • postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń,
  • postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanymi do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej,
  • postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne nie ma charakteru jednolitego. Podczas gdy kodeks postępowania administracyjnego reguluje tzw. postępowanie ogólne, to ustawy szczegółowe wprowadzają albo niewielkie modyfikacje procedury (np. Prawo budowlane), albo - kreują całkowicie odrębny model postępowania (np. Ordynacja podatkowa). 


Aktualny kodeks postępowania administracyjnego: >> KLIKNIJ <<