Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła
w życie 1 stycznia 2012 r. nakładając na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zasady  funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami opierają się na aktach prawa miejscowego:

1. UCHWAŁA NR XXXIII/104/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

2. UCHWAŁA NR XII/76/19 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 6 grudnia 2019 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. UCHWAŁA NR XX/90/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

4. UCHWAŁA NR XX/91/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów

5. UCHWAŁA NR XX/92/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. UCHWAŁA NR XII/75/19 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki stawki opłaty

7. UCHWAŁA NR XXXVI/179/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

UCHWAŁA NR XXXVI/179/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 15 grudnia 2021 r.
w zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.