Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Obszar gminy ma raczej charakter równinny w obszarze południowej części, fragmentami falisty na części północnej. W budowie geologicznej spośród utworów czwartorzędowych występują tu głównie piaski zwałowe oraz gliny zwałowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na płytko zalegających glinach, gleby opadowo-glejowe. Z przedstawioną budową związana jest ściśle szata roślinna i świat zwierzęcy tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy ale i zupełnie odmienny przez co na równi ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych, zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilka gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to śnieżyczka przebiśnieg, miłek wiosenny, widłaki goździsty i jałowcowaty. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody występujące w kompleksie parkowym w Łubnicach.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty jak roślinny. Gromada ssaki reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, zająca, lisa, jenota, borsuka, kuny, norkę, tchórza, piżmaka. Z ciekawszych chronionych odnotowano występowanie łasicy, popielicy, a z częściowo chronionych bobra i wydry. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaka, krogulca, derkacza, płomykówkę, puszczyka, dudka, wilgę.Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: zaskroniec. Z płazów występują min. rzekotka, grzebiuszka, ropucha paskówka. Owady: paź królowej i żeglarz, biegacze. Nasze lasy obfitujące w grzyby, owoce leśne i dziką zwierzynę zajmują 14% ogólnej powierzchni.

Południowa część gminy, to równina poprzerywana starorzeczami i oczkami wodnymi. W drzewostanie przeważa wierzba i olszyna. Występujące tu jeziorka sprzyjają amatorom kąpieli i sportów wodnych, można tu również powędkować. Okolice Łubnic, bez względu na porę roku, są ulubionym miejscem rodzinnych wycieczek, to wymarzone miejsce zwłaszcza dla tych, którzy zmęczeni są zgiełkiem miasta, a są wrażliwi na uroki natury.