PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH /PSZOK/

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Rzędowie od dnia 31 maja 2016r. na terenie zakładu został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia) gdzie mieszkańcy Gminy Łubnice mogą nieodpłatnie oddać n/w rodzaje odpadów:

1.

Papier (15 01 01)

2.

Metale (15 01 04, 20 01 40)

3.

Tworzywa sztuczne (15 01 02)

4.

Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)

5.

Szkło (15 01 07)

6.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)

7.

Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)

8.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)

9.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

regulaminu (20 03 07)

10.

Odpady budowlane ? rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości

 

określonej w par. 3 ust. 3 regulaminu (17 01 07)

11.

Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk

UWAGA!!!

Do PSZOKU odpady należy dostarczyć własnym transportem.

Link do PSZOK - http://zgokrzedow.pl/pszok/