Ochotnicze straże pożarne (OSP) to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące jednocześnie stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Jednostki OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania
w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej.


Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania, biorą również czynny udział
w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne.
Skład Zarządu Gminnego OSP RP w Łubnicach:

 • Stolicki Piotr – prezes
 • Siwek-Oleś Izabela – wiceprezes
 • Dulęba Józef – komendant gminny
 • Nowak Marian – sekretarz
 • Płachta Wiktor – skarbnik
 • Romański Włodzimierz – członek
 • Witek Łukasz – członek
 • Czechowski Andrzej – członek
 • Skiba Wojciech – członek
 • Staworzyński Piotr – członek
 • Kobos Grzegorz - członek

Na terenie Gminy Łubnice działa 5 jednostek OSP, w tym 2 jednostki należą
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) tj.: OSP Łubnice i OSP Beszowa.
Jednostki działające na terenie Gminy Łubnice:

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej - Prezes Ewa Strzępek, tel. 603 298 008

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu - osoba do kontaktu: Mariola Kalita, tel. 781 271 279

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Sołectwa Czarzyzna - Prezes Jerzy Karwasiński, tel. 500 858 044