ZAWIADOMIENIE


W dniu 16 sierpnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łubnice porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łubnice na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubnice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.