ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 października 2021 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego ? Wody Polskie?
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łubnice porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji ? Dolina Wisły na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.