INFORMACJA

z przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego

programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2022 konsultacje przeprowadzono w formie zgłoszenia do Wójta opinii i uwag do projektu uchwały,

o którym mowa wyżej w wersji papierowej.

Konsultacje rozpoczęto w dniu 16 listopada 2021 roku, a zakończono w dniu 29 listopada 2021 roku.

 

W wymaganym okresie nikt nie złożył uwag i opinii dotyczących projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.