ZAWIADOMIENIE

W dniu 15 grudnia 2021 roku o godzinie 14 00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
  opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i informacje.