ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 grudnia 2021 roku o godzinie 14 00 w Centrum Kultury w Łubnicach
odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
  Społecznych Gminy Łubnice na lata 2022-2027
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/198/21 Rady Gminy
  Łubnice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Słupiec, stanowiącą własność Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy
  Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Łubnice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/19 Rady Gminy Łubnice
  z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/32/2011 Rady Gminy Łubnice
  z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
  członków Zespołu interdyscyplinarnego w Łubnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.