ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 marca 2022 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  stanowiących  fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.