W dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubnice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Łubnice do Wiślańskiego Klastra Energii.
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski i informacje.