ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Łubnicach
odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje.
  7. Wolne wnioski i informacje.