W dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.