W dniu 31 października 2022 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
  5. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie  z dnia 3 października 2022  r. na uchwałę  nr XXXIII/217/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2022 r.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
  7. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Łubnice.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje.
  10. Wolne wnioski i informacje.