Gmina Łubnice informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego .
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia osób niepełnosprawnych
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta wg poniższych kryteriów:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Gmina Łubnice oczekuje na zgłoszenia osób niepełnosprawnych chcących skorzystać
z usługi asystencji osobistej jak również osób/kandydatów na pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej.

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się warunkami dotyczącymi udziału
w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl/

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane udziałem w programie muszą złożyć od 28 października 2022 roku do  dnia 07 listopada 2022 roku do godz.12:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej następujące dokumenty:
- kartę zgłoszenia do Programu (dotyczy osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- kartę zgłoszenia kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentem potwierdzającym co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub potwierdzającym kwalifikacje,
- oświadczenie osoby niepełnosprawnej o wskazaniu asystenta,
- klauzulę informacyjna uczestnika programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;

  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Więcej informacji oraz wzory druków:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


pdf-907 oswiadczenie.docx - Pobrany Pobieranie-907 158

pdf-906 klauzula.docx - Pobrany Pobieranie-906 160