Od dnia 8 listopada 2022 r.  do 30 listopada 2022 r. można składać do Urzędu Gminy
w Łubnicach wnioski o zakup 
preferencyjny paliwa stałego (węgla).
Wiosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia 
wniosku o zakup
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.

Wnioski składane na piśmie, składać należy w pokoju nr 8 (I piętro)
w Urzędzie Gminy Łubnice.

pdf-909 Wniosek o zakup węgla - Pobrany Pobieranie-909 357