ZAWIADOMIENIE

W dniu 17 listopada 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędzie
Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi
  administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych
  zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których
  organem prowadzącym jest Gmina Łubnic
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości
  wynagrodzenia za inkaso.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
  Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.