W dniu 30 grudnia 2022 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026 w Gminie Łubnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2023-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu związanego z przewozem dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.