W dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Łubnice.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2022 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łubnice porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/273/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu związanego z przewozem dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/18 Rady Gminy Łubnice z 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 22. Interpelacje i wnioski radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje.
 24. Wolne wnioski i informacje.