W związku z nałożeniem na gminy obowiązku prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz
    w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;

oraz koniecznością sporządzania sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z art. 3 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022 poz. 2519 ze zm.) Urząd Gminy Łubnice udostępnia formularz zgłoszenia do ewidencji - zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uzupełniony formularz zgłoszenia należy złożyć do Urzędu Gminy do 30 czerwca 2023 r. do pok. nr 8.