W dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.