14 DNI NA ZGŁOSZENIE NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Montaż nowego kotła czy pompy ciepły, wymaga zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na złożenie deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła mamy 14 dni. Za brak zgłoszenia do CEEB grozi kara do 5000 zł.

Termin złożenia deklaracji do CEEB wynosi:

 • dla właścicieli nowo powstających budynków – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (zgodnie z nowym art. 27g Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Za termin uruchomienia tych instalacji uznaje się dzień skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

 • w wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw – 
  14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana;

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Art. 27g.

1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej "deklaracją", w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

2. Deklarację składa się w postaci:

 1. elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub

 2. pisemnej.

3. Deklaracja zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

3a. Deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.