O programie

 

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

 

Na co?

 • wzmocnienie zrównoważonej działalności połowowej

 • ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych

 • promocja zawodu rybaka, wspieranie rozwoju i upowszechnianie systemu kształcenia w zawodzie rybaka oraz w zawodach pokrewnych

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych dla sektora rybackiego

 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa

 • podnoszenie rentowności gospodarstw rybackich przez różnicowanie ich dochodów oraz poprawę pozycji rynkowej rybaków w łańcuchu dostaw

 • zwiększenie efektywności energetycznej w rybactwie i zmniejszenie emisji CO2

 • modernizacja statków rybackich i poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności rybackiej na środowisko

 • poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku

 • zapewnienie w portach odpowiednich urządzeń do odbioru utraconych i zużytych narzędzi połowowych oraz odpadów morskich wyłowionych z morza

 • wspieranie systemu skutecznej kontroli rybołówstwa

 • pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych danych rybackich

 • rekompensaty za szkody wyrządzone przez chronione ssaki morskie

 • zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury

 • budowa obiektów chowu lub hodowli ryb, zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń technicznych, nowoczesnych nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu niezbędnych do przewozu produktów akwakultury, oraz materiału obsadowego

 • różnicowanie dochodów gospodarstw akwakultury przez dywersyfikację działalności podstawowej

 • zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw akwakultury m.in. przez modernizację i unowocześnienie ich infrastruktury oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rybackich

 • promocja akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb

 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w ramach działalności uzupełniającej dochody z rybactwa, jak tworzenie i rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów zależnych od rybactwa, czy działalności związanej z niebieską gospodarką

 • zapewnienie wymiany pokoleniowej w rybactwie

 • propagowanie wiedzy o morzu

 • zapewnienie nadzoru morskiego i współpracy straży przybrzeżnej

 

Dla kogo?

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,

 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,

 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,

 • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),

 • administracji.

 

Formy wsparcia

dotacje

 

Budżet programu

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 to blisko 732 mln euro.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Alokacja z EFMRA – 512 387 953,00 euro

Środki krajowe – 219 594 837 euro

Łącznie – 731 982 790,00 euro

 

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Jakie będą efekty programu?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe które będzie udzielane w ramach programu przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności na przykład przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich wkład programu w zbalansowanie i poprawę stanu floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa na przykład przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Wszystko, co istotne, znajdziesz na stronie www.rybactwo.gov.pl.

Zapraszamy także na profile programu na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz playlistę programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa  

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA - minister właściwy ds. rybołówstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa  

Departament Rybołówstwa 
tel. 22 623 29 72 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Departament Pomocy Technicznej

- w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna oraz informacji i promocji 
tel. 22 623 16 37 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala

ul. Poleczki 33 

02-822 Warszawa 

tel. 800 38 00 84, 22 595 06 11 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

https://www.gov.pl/web/arimr  

 

Departament Wsparcia Rybactwa 

- w zakresie priorytetów 1-4 

tel. 22 318 46 70 

 

Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej 

- w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna

tel. 22 595 07 00 

 

ODDZIAŁY REGIONALNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Dolnośląski Oddział Regionalny

ul. Giełdowa 8

52-438 Wrocław

Sekretariat - tel. 71 369 74 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

Kancelaria - tel. 56 619 83 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lubelski Oddział Regionalny

Elizówka

ul. Szafranowa 6

21-003 Ciecierzyn

Kancelaria – tel. 81 756 88 20

faks: 81 756 39 41

Sekretariat – tel. 81 756 88 10

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lubuski Oddział Regionalny

Al. Zjednoczenia 104

65-120 Zielona Góra

Kancelaria - tel. 68 329 27 00

faks: 68 451 94 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Łódzki Oddział Regionalny

Al. Piłsudskiego 84

92-202 Łódź

Sekretariat - tel. 42 675 67 00/10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Małopolski Oddział Regionalny

ul. Promienistych 1

31-481 Kraków

Sekretariat - tel. 12 629 80 30/50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mazowiecki Oddział Regionalny

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

tel. 22 536 57 08, 22 536 57 48

faks: 22 860 29 85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opolski Oddział Regionalny

ul.  Wrocławska 170 G     

45-836 Opole

Kancelaria - tel. 77 401 84 22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podkarpacki Oddział Regionalny

al. Tadeusza Rejtana 36

35-310 Rzeszów

Punkt Obsługi Klienta – tel. 17 875 60 00
faks: 17 864 25 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podlaski Oddział Regionalny

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Sekretariat - tel. 86 215 63 11,  86 215 63 12

faks:  86 216 45 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pomorski Oddział Regionalny

ul. Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

tel. 58 668 60 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Śląski Oddział Regionalny

ul. Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa

Sekretariat - tel. 34 378 28 00

faks: 34 324 94 28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świętokrzyski Oddział Regionalny

ul. Warszawska 430

25-414 Kielce

Sekretariat - tel. 41 349 09 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny

ul. Św. Wojciecha 2

10-038 Olsztyn

Sekretariat - tel. 89 521 09 20
faks: 89 522 98 25
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wielkopolski Oddział Regionalny

ul. Strzeszyńska 36

60-479 Poznań

Sekretariat - tel. 61 84 53 833

faks:. 61 840 06 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

Plac Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

tel. 91 469 84 00/01

faks: 91 439 47 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.