W dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2024-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Łubnice na lata 2024 – 2026
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2023 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Łubnice
  na lata 2024- 2030
  .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łubnice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2024 r.”
 18. Interpelacje i wnioski radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski i informacje.