W dniu 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2024-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz ośrodkach wsparcia, nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski i informacje.