RAPORT O STANIE GMINY ŁUBNICE

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy”. Jest to swoiste spojrzenie na aktualną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późniejszymi zmianaminad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata na sesji Rady Gminy, która odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz.1200.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

 

Wójt GminAnna Grajko

 

Załącznik: Raport o stanie gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

o stanie gminy

 

Położenie i powierzchnia:

         Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej części powiatu staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Położona jest przy lewym brzegu Wisły. Od zachodu sąsiaduje z gminami Oleśnica i Pacanów, od północy z gminą Rytwiany i Połaniec natomiast od południowego wschodu przez Wisłę z województwem podkarpackim i małopolskim. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka. Główny szlak komunikacyjny przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Warszawa – Bytom. Obszar gminy wynosi 84 km2.

 

Ludność:

         Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba osób zameldowanych w Gminie Łubnice wynosiła:

 1. a) na pobyt stały: 4022  
 2. b) na pobyt czasowy: 60

 

Finanse:

Realizacja budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco:

 • Zaplanowane dochody budżetu gminy w wysokości 23.565.437,74 zł zrealizowano w kwocie 25.905.632,54 zł tj. 109,93%.
 • Zaplanowane wydatki budżetu gminy w wysokości 27.013.910,57 zł zrealizowano w kwocie 24.702.264,80 zł tj. 91,44%.

 

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia:

 • Dochody własne w kwocie 240.180,26 zł, z czego wykonano

5.772.080,45 zł.

 • Subwencja ogólna w kwocie 475.046,95 zł, z czego wykonano 11.329.656,95 zł.
 • Dotacje celowe /ŚUW, KBW/ w kwocie000.727,84 zł, z czego wykonano
  3.954.631,76 zł.
 • Dotacja celowa z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice w kwocie 000,00 zł.
 • Dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach w kwocie

15.000,00 zł, z czego wykonano  14.968,87 zł.

 • Dotacja celowa z Powiatu Staszowskiego oraz z Samorządu Województwa
  na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu w kwocie 000,00 zł.
 • Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska w kwocie 25.000,00 zł, z czego wykonano 875,82 zł.
 • Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Budziska w kwocie510,00 zł.
 • Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej – etap IV w kwocie 862.975,42 zł oraz poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.990.099,00 zł.
 • Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /dodatki węglowe, dodatki elektryczne oraz inne źródła/ w kwocie 28.050,00 zł.
 • Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 715,29 zł, z czego wykonano 35.651,29 zł.
 • Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do asystenta rodziny w kwocie 352,46 zł.
 • Środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 707,14 zł.
 • Środki na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest  w kwocie 691,76 zł.
 • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 241.381,62 w tym:
 1. a) Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice w kwocie 582,00 zł
 2. b) Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice w kwocie 244,06 zł
 3. c) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy w kwocie 91.555,56 zł.

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 4.145.815,79 zł zrealizowano
w wysokości 5.165.653,22 zł z tego: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie

272.931,73 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 4.892.721,49 zł.

Rozchody budżetu na spłatę rat kredytu długoterminowego oraz pożyczek  zrealizowano w zaplanowanej wysokości 697.342,96 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2023 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.203.367,74 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.448.472,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zobowiązanie długoterminowe z tytułu pożyczek w kwocie 3.427.432,24 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

 

Mienie komunalne:

Mienie komunalne stanowią następujące składniki:

 1. a)Grunty będące własnością  Gminy Łubnice o powierzchni 187,5224 ha i wartości 5 961662,49 zł, w skład których wchodzą:
 • użytki rolne o powierzchni 52,9207 ha i wartości 1 239348,13 zł;
 • grunty leśne o powierzchni 12,86  ha i wartości 141 430,63 ha;
 • grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 8,0651 ha i wartości 729 710,00 zł;
 • grunty zajęte pod drogi o powierzchni  100,4766 ha i wartości 3 661 060,00 zł;
 • nieużytki o powierzchni 2,3200 ha i wartości 26813,73 zł;
 • tereny różne o powierzchni 0,1000 ha i wartości 1600 zł;
 • grunty pod wodami o powierzchni 10,7800 ha i wartości 161 700 zł.;
 1. b)24 budynki o wartości 16 711 495,27 zł, w tym w 7 budynkach znajduje się 14 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 778,80 m², posiadających 44 izby;

Podmioty gospodarcze

 

Ilość wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających na terenie Gminy Łubnice – 106 . 

 

Infrastruktura:

 

Wodociągi:

1) długość sieci wodociągowej – 120,58 km,

2) ilość podłączonych budynków – 1370

 

 

Kanalizacja:

Na terenie gminy funkcjonuje:

- 699 przydomowych oczyszczalni ścieków,

 - 359 zbiorników bezodpływowych,

 - komunalna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia w Łubnicach,

- długość wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej oddanej do użytkowania  - 17,8240  km,

-  ilość podłączonych budynków  -120

 

Drogi:

Na terenie gminy znajdują się następujące kategorie dróg:

 

1) krajowe – o długości 11 km,

 

2) powiatowe - o długości 53,72 km,

 

3) gminne - o długości 130,916 km i wartości 19 116 912,08 zł.

 

Oświetlenie drogowe:

 

Przy drogach publicznych zainstalowanych jest 597 lamp, w tym na majątku

PGE 441 lamp, na majątku Gminy 156 lamp.

 

Ochrona przeciwpożarowa:

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o sieć jednostek OSP.

 

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego to:

- OSP Łubnice licząca 32 druhów

- OSP Beszowa licząca 27 druhów.

Poza Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym działają 3 jednostki OSP:

- w Słupcu w składzie 42 druhów,

- w Budziskach w składzie 50 druhów,

- w Wilkowej w składzie 23 druhów.

 

Ochrona przyrody i leśnictwo:

Obszary prawnie chronione – brak.

Na terenie gminy znajduje się pięć obwodów łowieckich:  nr 176 i 186 - Koło Łowieckie ,,Szarak” w Stopnicy, nr 185 - Koło Łowieckie ,,Bażant” w Łubnicach, nr 174 - Koło Łowieckie „Dzik” Połaniec,  nr 175 - Koło Łowieckie „Knieja” Sichów.

Jednostki organizacyjne gminy:

 

 1. Urząd Gminy – 33 pracowników (29,05 etatu).
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 8 pracowników (8 etatów ).
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnicach:

- liczba oddziałów - 10

- liczba uczniów - 152

- zatrudnienie – 28 osób (w tym nauczycieli 19) 23,705 etatów.

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich:

- liczba oddziałów - 9

- liczba uczniów - 79

- zatrudnienie - 20 osób (w tym nauczycieli 15) 16,095  etatów.

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej:

- liczba oddziałów - 8

- liczba uczniów - 62

- zatrudnienie – 19 osób (w tym nauczycieli 15) 14,495 etatów.

 1. Centrum Kultury w Łubnicach – 5 pracowników (3,8 – etatu).

 

Zrealizowane w 2023 r. inwestycje:

 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice o wartości 105 780,00 zł.
2. Remont  drogi gminnej na terenie Gminy Łubnice polegający na remoncie drogi gminnej nr 342091T Budziska -Niwa od km 0+000 do km 1+200  o wartości 406 515,00 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska  na działce ew. nr 220 od km 0+000 do 0+200 o wartości 52 501,96 zł  z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ETAP IV i V, obejmujący miejscowości Łyczba, Przeczów, Grabowa;
5. Realizacja inwestycji – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice, Łączny koszt zadania: 4 999 800,00 zł; (zakończenie I etapu);

 1. Modernizacji pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach o wartości 26.445,00 zł;
 2. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu o wartości 83.000,00 zł.

 

Inwestycje i zadania zaplanowane na 2024 rok i lata kolejne:

 1. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice polegająca na doposażeniu technologicznym biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Łubnicach.
  2. Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ETAP IV i V, obejmujący miejscowości Łyczba, Przeczów, Grabowa;
  3. Zakończenie realizacji inwestycji – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice.
  4. Remont drogi gminnej nr 342068T Czarzyzna – Kineta od km 0+000 do km 0+610 na terenie Gminy Łubnice 
  5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Budziskach na Środowiskowy Dom Samopomocy.
  6. Modernizacja   i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice
  7. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ternie Gminy Łubnice polegająca na wybudowaniu sieć wodociągowej w msc. Przeczów, sieci
  kanalizacji sanitarnej oraz zakup koparko-ładowarki z osprzętem niezbędnej do prawidłowej obsługi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubnice.
  8. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łubnice
  9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Góra  na dzi. ew. 42 od km 0+000 do 0+380.


Posiadane plany i programy:               

Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024;

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice  na lata 2015-2032;

Program Rewitalizacji dla Gminy Łubnice na lata 2016-2023;

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubnice;

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025;

Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2023-2027;

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łubnice na lata 2022-2024;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubnice w 2023 roku.