Gmina Łubnice: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie przetargu zamieszczone jest w dziale DLA FIRM I INWESTORÓW -> ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -> PRZETARGI

Aby przejść do ogłoszenia można kliknąć bezpośrednio na link - PRZETARG