ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2019 ROKU

Na podstawie art.6 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że Rada Gminy Łubnice w dniu 28 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę Nr. IV/23/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj.292).

Całość do przeczytania pod linkiem: KLKINIJ