W dniu 25 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury
w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje.
  10. Wolne wnioski i informacje