Szanowni Mieszkańcy Gminy Łubnice oraz Przedsiębiorcy

Urząd Gminy w Łubnicach informuję, iż zgodnie z art. 269 ust.1 pkt1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c. użytkownikami wieczystymi gruntów,

d. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

Zgodnie z art.269 ust.2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informujemy osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Łubnice w terminie do 09 kwietnia 2018r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łubnicach , Łubnice 66, 28-232 sekretariat.


pdf-111 Oświadczenie-retencja-2018 - Pobrany Pobieranie-111 1 843

                             Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 1200

w Urzędzie Gminy Łubnice odbędzie sie sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania,
  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/105/2009 rady Gminy Łubnice
  z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 7. Podjęcie uchwał budżetowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw
  nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2018-2020.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje

W dniu 30 marca 2018 roku (piątek)

Urząd nie będzie czynny