Jakie zmiany w programie 500 plus od 1 lipca 2019 roku?

500 plus na pierwsze dziecko od 2019 roku.

500 plus na każde dziecko to największa zmiana zapowiedziana przez rząd PiS. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o 500 plus. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2019 roku.

Co się zmieni, jakie są terminy składania wniosków o 500 plus na każde dziecko. Jakie będzie kryterium dochodowe i kiedy będą pieniądze?

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych ? 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia osobiście w siedzibie ośrodka.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin ? liczony od dnia urodzenia dziecka ? na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje ? co do zasady ? od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie otrzyma informację przesłaną na adres poczty elektronicznej lub informację będzie można odebrać osobiście.

Nowelizacja umożliwi także przyznanie ? z zachowaniem ciągłości ? świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

500 plus na pierwsze dziecko. Kiedy będą wypłacone pieniądze?

Jeżeli rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 roku. 

Ważne! Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
500 plus na każde dziecko. Ważne terminy

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec ? sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.`

W ramach pierwszego projektu osoby dorosłe z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (osoby, które uczą się/pracują i/lub zamieszkują na terenie KOF) lub w ramach drugiego projektu osoby z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy będą zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji jako kierowca samochodu ciężarowego, będą miały możliwość zdobycia kompletu uprawnień do wykonywania pracy kierowcy zawodowego (kat C, C+E prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz rzeczy).


Do dnia 04.06.2019 prowadzony będzie nabór do w/w projektów.


Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom, które ukończyły 50 rok życia oraz osobom z wykształceniem na poziomie co najwyżej ISCED 2 (gimnazjalne) włącznie.

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy plik w formacie pdf oraz doc, zawierający informację o naborze oraz projekcie

Szczegóły w załączniku:

 

 

Termin składania wniosków o szacowanie strat powstałych
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
wydłużony został do 10 czerwca 2019 r.