INFORMACJA


Z przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. konsultacje przeprowadzono w formie zgłoszenia do Wójta opinii i uwag do projektu uchwały, o którym mowa wyżej w wersji papierowej.
Konsultacje rozpoczęto w dniu 28 listopada 2018 roku a zakończono w dniu 12 grudnia 2018 roku.
W wymaganym okresie nikt nie złożył uwag i opinii dotyczących projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Wójt Gminy
Anna Grajko

Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu 10 grudzień 2018 roku
o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Łubnice odbędzie się sesja
Rady Gminy Łubnice.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubnice.
 4. Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 5. Podjęcie uchwał podatkowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla sołtysów.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.                  

                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                        (-)
                                             Marian Komasara
      

    

Sesje Rady będzie można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=od8Zzc9SuCI          

I N F O R M A C J A 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że prowadzi nabór uczestników

do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020.

Projekt adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,

o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich, społecznych
oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. W ramach projektu będę przeprowadzane kursy, szkolenia
i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz
aktywizację zawodową poprzez staże.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łubnice .

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane będą ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łubnicach do 21.12.2018 r.

Tel. do kontaktu /15/ 8659 243