Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu 30 lipca 2018 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Łubnice odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice.
 7. Podjęcie uchwał  budżetowych.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.